5 Ιουνίου 2018

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : “ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ” Μεσαίων επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός προκηρύχτηκε στις 04 Ιουνίου 2018 και αφορά επιδότηση μεσαίων επιχειρήσεων των ακόλουθων κλάδων :

-Μεταποίησης/Παραγωγής,
-Χονδρικού Εμπορίου,
-Παροχής Υπηρεσιών,
-Τουρισμού

Ως μεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που :

α. Απασχολούν πάνω από 50 άτομα προσωπικό (εκφρασμένα σε ΕΜΕ) και κάτω από 250 άτομα προσωπικό (εκφρασμένα σε ΕΜΕ) και

β. Έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 10.000.000 ευρώ και κάτω από 50.000.000 ευρώ ή έχουν σύνολο Ενεργητικού πάνω από 10.000.000 ευρώ και κάτω από 43.000.000 ευρώ

Το πρόγραμμα θα είναι με σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης και για το λόγο αυτό προτείνουμε να έρθετε άμεσα σε επικοινωνία μαζί μας, ώστε να ελέγξουμε την επιλεξιμότητά σας και να συλλέξουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 27 Ιουνίου 2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : όταν εξαντληθούν τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος

Ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός αίτησης : 50.000 ευρώ

Μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός αίτησης : 400.000 ευρώ

Ποσοστό επιδότησης : 50%

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης : 24 μήνες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών : οι δαπάνες είναι επιλέξιμες, εφόσον υλοποιηθούν (συμφωνητικά, τιμολόγια, δελτία αποστολής, προκαταβολές, πληρωμές κτλ), μετά τις 05 Ιουνίου 2018.

 

Επιλέξιμες δαπάνες προγράμματος :

Πιο αναλυτικά, οι δαπάνες που επιδοτεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι οι ακόλουθες :

Μηχανήματα / εξοπλισμός : πχ μηχανήματα παραγωγής, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης, λογισμικά, ράφια, κλάρκ, ανυψωτικά, συστήματα αποθήκευσης, ασθενοφόρα για ιδιωτικές κλινικές, αυτοκίνητα που προορίζονται για μίσθωση για επιχειρήσεις rent a car , σκαφών θαλάσσης για Ν.Ε.Π.Α. κτλ

Μεταφορικά μέσα ( είτε επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών κτλ)

Υπηρεσίες υποβολής αίτησης και παρακολούθησης υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου από εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων

Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού (η επιδότηση θα είναι επί του μεικτού κόστους και όχι του καθαρού)

Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων (πχ συστήματα ποιότητας ISO, συσκευασία/ετικέτα προϊόντων, σχεδιασμός προϊόντων, εξοπλισμός για εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές/αναλύσεις από διαπιστευμένους φορείς κτλ)

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής :

1. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών στην εφορία πριν από την 01/01/2015

2. Διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (οι επιλέξιμοι ΚΑΔ αναμένεται να ανακοινωθούν προσεχώς).

3. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

4. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων : Ατομική Επιχείρηση, Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός

5. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να ΜΗΝ υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μετά της 01/01/2016.

6. Να ΜΗΝ είναι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).