8 Μαρτίου 2023

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»: Επιδοτήσεις έως 50%, Έναρξη υποβολών 22/3/2023

Προκηρύχθηκε η δέσμη Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», η οποία περιλαμβάνει δύο διακριτές δράσεις, κάθε μια από τις οποίες καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους. Ειδικότερα:

  • Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ : αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€ (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΑΚ). Διαβάστε περισσότερα εδώ
  • Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis). Διαβάστε περισσότερα εδώ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Τετάρτη 22 Μαρτίου και ώρα 12:00.

Επιτρέπεται υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μια από τις Δράσεις «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».