22 Δεκεμβρίου 2022

Προαπαιτούμενο ο πλήρης και σωστός φάκελος Αδειοδότησης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Του Γρηγόρη Καραγιάννη
Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού
Τμήμα Βιομηχανίας
, της “Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί”

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις αδειοδοτούνται με το Νόμο 3982/2011, λαμβάνοντας υπόψιν το Νόμο 4442/2016, οι οποίοι συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν από τους Νόμους 4512/2018 και 4549/2018. Η διαδικασία αδειοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στην Υ.Α. οικ.64618/856/Φ15/15-06-2018.

Σήμερα, για το μεγαλύτερο μέρος των μεταποιητικών δραστηριοτήτων δεν εκδίδεται πλέον απόφαση άδειας λειτουργίας από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικίας Περιφέρειας, αλλά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων γνωστοποίηση λειτουργίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει στην ενδιαφερόμενη μεταποιητική εγκατάσταση να λειτουργήσει συντομότερα, διότι δεν απαιτείται η υποβολή του φακέλου αδειοδότησης στην Διεύθυνση Ανάπτυξης προς έλεγχο. Ο φάκελος με το σύνολο των δικαιολογητικών (σχέδια, τεχνική περιγραφή, εγκρίσεις, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, κλπ) τηρείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και ελέγχεται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης με έκτακτο έλεγχο μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας.

Το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, δίνοντας την λανθασμένη εντύπωση ότι η διαδικασία της αδειοδότησης των μεταποιητικών εγκαταστάσεων έχει απλοποιηθεί, έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στην υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας αυτοβούλως χωρίς να γνωρίζουν καλά τις διαδικασίες αδειοδότησης ή ακόμη και χωρίς την συμπλήρωση του απαιτούμενου φακέλου αδειοδότησης ή τη συμπλήρωση ελλιπούς ή λανθασμένου φακέλου. Η διαπίστωση του παραπάνω προβλήματος από την Διεύθυνση Ανάπτυξης κατά τον έκτακτο έλεγχο, επιφέρει στις επιχειρήσεις την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, όπως επιβολή προστίμου και πρόθεση παύσης λειτουργίας εάν δεν συμμορφωθούν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

Επίσης, πολλές μεταποιητικές δραστηριότητες εντάσσονται σε διάφορα επενδυτικά προγράμματα προκειμένου να μπορέσουν να εκσυγχρονιστούν ή να επεκταθούν. Συχνά παρατηρείται η αναντιστοιχία των κωδικών δραστηριότητας επένδυσης με τους κωδικούς που έχουν δηλωθεί στην αδειοδότηση, με αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην αποταμίευση, είτε ακόμη και να απορρίπτονται από το επενδυτικό πρόγραμμα.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η διαδικασία της αδειοδότησης και η ετοιμασία του φυσικού φακέλου θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη μέγιστη υπευθυνότητα και με άριστη γνώση του νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η λειτουργία της κάθε δραστηριότητας χωρίς προβλήματα., όσο και η αποφυγή προβλημάτων στα επενδυτικά προγράμματα.

Η εταιρεία «Σαμαράς &  Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» έχοντας μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην αδειοδότηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μπορεί να σας εγγυηθεί την ολοκλήρωση της αδειοδότησης της βιομηχανικής σας εγκατάστασης, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, παρέχοντας σας πλήρη υποστήριξη σε όλα τα στάδια της αδειοδότησης.