9 Απριλίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΣΠΑ: ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟI

Του αν. διευθυντή Τομέα Ιδιωτικών Επενδύσεων

της «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ», Μιχάλη Χατζηβρέττα

 

 

Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, έχει σημειωθεί η προκήρυξη σημαντικού αριθμού προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τη ενίσχυσή τους αναφορικά με την υλοποίηση νέων επενδύσεων. Ενδεικτικά τέτοια ενεργά προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

 • Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.
 • Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο/ Εστίαση/ Εκπαίδευση.
 • Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (β’ κύκλος).
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και επιχειρηματιών έχει στρέψει την προσοχή του προς αυτού του είδους τα προγράμματα και τη λήψη χρηματοδότησης για δύο βασικούς λόγους:

 • Δεν υπάρχει ρευστότητα μέσω τραπεζικού δανεισμού, καθώς οι ελληνικές τράπεζες λόγω δικών τους προβλημάτων, προχωρούν πολύ δύσκολα και με χρονοβόρες διαδικασίες σε νέες εγκρίσεις δανείων.
 • Η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ έχει μηδενικό χρηματοοικονομικό κόστος, σε αντιδιαστολή με τον τραπεζικό δανεισμό ο οποίος εξυπηρετείται τοκοχρεολυτικά.

Η έντονη, λοιπόν, κινητικότητα και το αυξανόμενο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη αγορά, σε συνδυασμό με την ελλιπή πολλές φορές ενημέρωση και την πλημμελή έρευνα από πλευράς ενδιαφερομένων, έχει συντελέσει στην ύπαρξη παραπληροφόρησης σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας και αξιοποίησης των προγραμμάτων χρηματοδότησης και στη δημιουργία στρεβλής εικόνας για το τι μπορεί να επιτύχει μία επιχείρηση με την υπαγωγή της σε αυτά.

Ο μεγαλύτερος διαχρονικά μύθος στη χώρα μας, αναφορικά με τα προγράμματα επιχορήγησης, είναι ότι κάποιος μπορεί να υπαχθεί και να υλοποιήσει ένα επενδυτικό σχέδιο χωρίς να χρησιμοποιήσει δικά του λεφτά. Προγράμματα επιχορήγησης 100% για υφιστάμενες επιχειρήσεις δεν υπάρχουν, παρά μόνο για startup και κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις (ακόμα όμως και σε περιπτώσεις startup θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να χρησιμοποιήσει και δικά του χρήματα).

Σε άμεση συνάρτηση με τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να επισημανθούν κάποια ζητήματα, τα οποία πρέπει οι υποψήφιοι επενδυτές να γνωρίζουν, προκειμένου να αποφεύγουν λάθη και παγίδες σχετικά με τα προγράμματα επιδότησης:

 • Τα προγράμματα αφορούν ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων και ενισχύουν πάγια και όχι λειτουργικές δαπάνες (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι οποίες είναι ξεκάθαρες από την προκήρυξη του προγράμματος).
 • Τα προγράμματα έχουν συγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό προς διάθεση, επομένως η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται και έγκριση.
 • Στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, επιχειρήσεις που λαμβάνουν βαθμολογία κάτω των 50 βαθμών της κλίμακας αξιολόγησης, δεν είναι επιλέξιμες.
 • Η πληρωμή της επιχορήγησης είναι απολογιστική, δηλαδή η επιχείρηση υλοποιεί και εξοφλεί (με σωστό βάσει φορολογικού δικαίου τρόπο) τα τιμολόγια του επενδυτικού σχεδίου και στη συνέχεια αιτείται να ελεγχθεί και να λάβει το αντίστοιχο τμήμα της εγκεκριμένης επιχορήγησης.
 • Προκαταβολές επιχορήγησης προβλέπονται από σχεδόν όλα τα προγράμματα, αλλά απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής από τράπεζα.
 • Ο εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση, στο πλαίσιο του προγράμματος, πρέπει να είναι υποχρεωτικά καινούριος και αμεταχείριστος.
 • Η έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου δεν έχει μόνο ωφέλειες (λήψη επιχορήγησης), αλλά συνοδεύεται και από υποχρεώσεις – δεσμεύσεις. Αυτές αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησης για τουλάχιστον 3 χρόνια από την ολοκλήρωση της επένδυσης, την απαγόρευση πώλησης ή μίσθωσης του ενισχυόμενου εξοπλισμού, τη διατήρηση της απασχόλησης κτλ.
 • Για την ολοκλήρωση ενός επενδυτικού σχεδίου είναι απαραίτητη η καθ’ όλα νόμιμη αδειοδότηση της επιχείρησης και της εγκατάστασης.

Όπως καθίσταται αντιληπτό από τα παραπάνω, είναι απαραίτητο μία επιχείρηση να έχει πλήρη, ξεκάθαρη και σαφή ενημέρωση για τα δεδομένα ενός προγράμματος, προκειμένου να είναι σε θέση να λάβει μία ορθολογική επιχειρηματική απόφαση αξιοποίησης ενός προγράμματος ενίσχυσης για την υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου.

Η Σαμαράς & Συνεργάτες – Σύμβουλοι Ανάπτυξης έχει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, αναφορικά με τη αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κάθε είδους (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακοί Νόμοι, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 • Έλεγχος επιλεξιμότητας.
 • Προ-αξιολόγηση, εκτίμηση βαθμολογίας ανά πρόγραμμα.
 • Εκπόνηση business plan και υποβολή πρότασης (με στόχο την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση).
 • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.
 • Παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου (τήρηση των προβλέψεων του προγράμματος, ορθή τήρηση των διαδικασιών, πρόληψη – αποφυγή λαθών).
 • Υποβολή αιτημάτων ελέγχου και πληρωμής.

 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ  2310552110 & 2109580000 ή στο email: [email protected]