15 Μαρτίου 2024

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Επιχειρώ» ύψους 176.750.000,00€  για τη βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Επιχειρήσεων τριτογενούς Τομέα

του Παύλου Κωτσίδη

Διευθυντή Τομέα Ενέργειας

της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, στις 11/03/2024, (Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΕΠΕΑ/26201/171) / ΦΕΚ 1650Β), Πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα με τίτλο «Εξοικονομώ-Επιχειρώ».

Η σχετική προκήρυξη για την εκκίνησή του, υπογράφηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,Θεόδωρο Σκυλακάκη, την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου και από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών,  Νίκο Παπαθανάση. Φορέας υλοποίησης της Δράσης ορίστηκε το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ).

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων -πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων- της Ελληνικής Επικράτειας, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού. Σημειώνεται, ακόμη, πως θα πρέπει να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» ανέρχεται σε 176.750.000,00€ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ίδια περίοδο 2022-2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προβληματίζει ιδιαίτερα την αγορά, η μικρή χρονική διάρκεια της δράσης και η  έλλειψη ουσιαστικά επαρκούς χρόνου προετοιμασίας και υποβολής των αιτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η έναρξη υποβολής προτάσεων ξεκινά 1 ημέρα μετά τη δημοσίευση της δράσης, ήτοι στις 12/3/2024, ενώ η λήξη υποβολής προτάσεων ορίστηκε για την Κυριακή 31/3/2024, περιλαμβάνοντας, μόλις 14 εργάσιμες ημέρες. Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται, είναι ανάλογα την περίπτωση, η απαίτηση Διενέργειας Ενεργειακού Ελέγχου με το Ν.4342/2015, ή η εκπόνηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για μεγάλους επαγγελματικούς κτιριακούς χώρους, με απαίτηση δεκάδων εργατοωρών μόνο για τη μελέτη και ολοκλήρωσή τους.

Κατά τα άλλα, στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ», επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί / συσταθεί έως την 31/12/2020 στους κλάδους του εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.), κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ»:

 – δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000,00 € για τον κλάδο του Τουρισμού.

 – δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250.000,00 € για τον κλάδο του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ενισχύσεων για την παροχή συμβουλευτικών/υποστηρικτικών εργασιών στο σύνολό τους δε δύναται να υπερβαίνουν το 7% του επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, με ανώτατο σύνολο υποστηρικτικών δαπανών τις 30.000,00 €.

Πέραν των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δε δύναται να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,45 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh), όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, ή από την Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ενεργειακού Ελέγχου.

Για κάθε επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης που υποβάλλεται και επιχορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος, Εξοικονομώ-Επιχειρώ, ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος καθορίζεται σε:

 – Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, τουλάχιστον κατά 40%

 – Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2), τουλάχιστον κατά 35%

 – Για τυχόν κτιριακές μονάδες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει να επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του σχεδίου, αναβάθμιση της ενεργειακής τους κατηγορίας, βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά δύο (2) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β+ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4122/2013. Για τον υπολογισμό της ενεργειακής αναβάθμισης κατά δύο τουλάχιστον κατηγορίες δε θα πρέπει να συνυπολογίζεται η συνεισφορά εφαρμογών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. ή/και ΣΗΘΥΑ.

Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των παρεμβάσεων και η επίτευξη του στόχου της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40% και της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων CO2 τουλάχιστον κατά 35% προκύπτει κατά περίπτωση από την Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ενεργειακού Ελέγχου ή από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών.

Οι εντάσσεις ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων για μέτρα ενεργειακής απόδοσης (εκτός από  μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια), έχουν ως ακολούθως:

Επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια:

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι συνολικές επενδυτικές δαπάνες. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο δεν είναι επιλέξιμες.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» με την εμπειρία των 32 χρόνων διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία στη Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων, καθώς και σε σχετικά Επενδυτικά Προγράμματα που περιλαμβάνουν και μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα στελέχη μας στο 2310. 552.000.