11 Σεπτεμβρίου 2020

Σε ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ για την περιβαλλοντική κατάταξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων

Του Μανώλη Ιορδανίδη,
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
Διευθυντή Μελετών & Αδειοδότησης Επιχειρήσεων,

της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»

 

Δημοσιεύτηκε  στις 09/09/2020 σε ΦΕΚ η ΚΥΑ, με την οποία οι μεταποιητικές δραστηριότητες κατατάσσονται εκ νέου, με νέα κριτήρια και όρια, σε κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Παράλληλα, καταργείται η ΚΥΑ με την οποία γινόταν η αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων αυτών σε βαθμούς όχλησης και πλέον οι περιορισμοί χωροθέτησης που η έννοια της όχλησης δημιουργεί στην εγκατάσταση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων μέσω της πολεοδομικής νομοθεσίας, μεταφέρονται στις κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς μετά την κατάργηση της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012, όπου στην πολεοδομική νομοθεσία γίνεται αναφορά σε χαμηλή, μέση και υψηλή όχληση νοείται ως αναφορά στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Β, Α2 και Α1 αντίστοιχα.

Παράλληλα με τη νέα ΚΥΑ τροποποιείται και το σύστημα μοριοδότησης, το οποίο επηρεάζει την τελική κατάταξη των δραστηριοτήτων.

Με όλα τα παραπάνω:

  1. Δεδομένου ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα νέα όρια που έχουν καθοριστεί είναι ευνοϊκότερα, η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης πολλών επιχειρήσεων θα απλοποιηθεί κάτι που σημαίνει μείωση του χρόνου και του κόστους αδειοδότησης για τις επιχειρήσεις και  ελάφρυνση του διοικητικού βάρους για τις κρατικές υπηρεσίες.
  2. Καταργείται το διπλό σύστημα κατάταξης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, καθώς μέχρι τώρα υπήρχαν διαφορετικές υπουργικές αποφάσεις για την κατάταξη τους σε κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και βαθμούς όχλησης με διαφορετικά μάλιστα κριτήρια.
  3. Καταργείται η ΚΥΑ κατάταξης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε βαθμούς όχλησης, η οποία ήταν μονοδιάστατη (υπενθυμίζουμε ότι ουσιαστικά λάμβανε υπόψη μόνο το μέγεθος της δραστηριότητας, καθώς τα μόνα κριτήρια ήταν η εγκατεστημένη ισχύς ή η δυναμικότητα). Πλέον, οι περιορισμοί χωροθέτησης που προκύπτουν από την πολεοδομική νομοθεσία ως προς τους βαθμούς όχλησης θα επιβάλλονται στις μεταποιητικές δραστηριότητες βάσει της κατάταξης τους στις κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης (καταργείται η έννοια της όχλησης), η οποία είναι σαφώς πιο ορθολογική, καθώς λαμβάνει υπόψη πολλές παραμέτρους, όπως το μέγεθος, τη θέση εγκατάστασης, τη χρήση φυσικών πόρων, την παραγωγή αποβλήτων, το μέγεθος των επιπτώσεων, την υπαγωγή της δραστηριότητα στην ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013, την υπαγωγή στην οδηγία SEVESO, κλπ, προσεγγίζοντας με αυτόν τον τρόπο το πραγματικό αποτύπωμα της δραστηριότητας.
  4. Δίνεται κίνητρο για την εγκατάσταση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων εντός οργανωμένων υποδοχέων, καθώς δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1 ή Α2, που ασκούνται εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και οι οποίες δεν εμπίπτουν στην οδηγία SEVESOή στα κεφάλαια ΙΙ έως VI της οδηγίας 2010/75/ΕΚ, μεταπίπτουν στην αμέσως χαμηλότερη κατηγορία Α2 ή Β αντίστοιχα.
  5. Ελέγχεται η ορθή χωροθέτηση των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας SEVESO, καθώς ακόμη και αν αυτές υπάγονται στην κατηγορία Β βάσει των υπολοίπων κριτηρίων, αυτόματα μεταβαίνουν στην κατηγορία Α2.

 

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» στα 28 χρόνια λειτουργίας της έχει αποκτήσει άριστη γνώση του νομοθετικού πλαισίου και παρέχοντας

με υπευθυνότητα και συνέπεια ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες επιδιώκει την αξιοποίηση όλων των ευεργετικών διατάξεων.

Αναλαμβάνει με επιτυχία περιβαλλοντικές μελέτες, αλλά και τη συνολική αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλ. 2310552110 ή 2109580000 και στο [email protected].