1 Ιουλίου 2022

Οι Σταθμοί Ανεφοδιασμού Οχημάτων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) στην Ελλάδα γίνονται πραγματικότητα!

του Γιώργου Κανακάρη
Μηχανικού Περιβάλλοντος
του Τμήματος Πρατηρίων Καυσίμων & Ενέργειας, της “Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί”

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε, σήμερα τέθηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την αδειοδότηση σημείων ανεφοδιασμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε τροχοφόρα οχήματα εντός Πρατηρίων Καυσίμων και Ενέργειας.

Η νέα ενεργειακή πραγματικότητα στην Ελλάδα και οι ανάγκες της σύγχρονης ενεργειακής οικονομίας οδηγούν στην ανάπτυξη νεών τεχνολογιών και την διεύρυνση των επιλογών εναλλακτικών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων, που χρησιμοποιούν για την κίνηση τους φυσικό αέριο, είτε στην υγροποιημένη του μορφή είτε στη πεπιεσμένη του μορφή. Οι νέες εναλλακτικές μορφές διάθεσης του φυσικού αερίου, και συγκεκριμένα το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), για την κίνηση των οχημάτων δημιουργεί την ανάγκη για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, που θα έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετούν τα οχήματα αυτά.

Με την υπ’ αριθμό 188543/01-07-2022 (ΦΕΚ 3368/Β΄/2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε τροχοφόρα οχήματα, σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας.

Στην Κ.Υ.Α. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και η διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας, για την εγκατάσταση και λειτουργία αμιγών ή μικτών πρατηρίων διάθεσης υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG ή/και υγροποιημένου και πεπιεσμένου φυσικού αερίου L-CNG, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα (δεξαμενή αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου), μέγιστης αποθηκευτικής δυναμικότητας 50 τόνων, ως προς την αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Με την νέα Κ.Υ.Α. καθορίζονται:

α) οι ελάχιστες εσωτερικές και εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας των χαρακτηριστικών στοιχείων των εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων, που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα.

β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και επιθεώρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων, που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα.

γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων, που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα.

δ) το σύνολο των εγκαταστάσεων ενός αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα.

Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» διαθέτει τεράστια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στον τομέα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων και συγκεκριμένα στην Ίδρυση και Αδειοδότηση Πρατηρίων Καυσίμων και Ενέργειας και βρίσκεται στη διάθεση σας προκειμένου να σας ενημερώσει για τη νέα ενεργειακή τεχνολογία, καθώς και για τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη, που θα έχει η επιχείρηση του πρατήριου σας με την προσθήκη υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στις εγκαταστάσεις του.