21 Φεβρουαρίου 2020

Το «στοίχημα» των Επιχειρηματικών Πάρκων

 Του Αναστάσιου Καμινάρη
Μηχανολόγου Μηχανικού. Τομέας Τεχν. Υποστήριξης & Αδειοδότησης Επενδύσεων της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»

 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν κατά κοινή αποδοχή πραγματοποιηθεί σημαντικές προσπάθειες και νομοθετικές παρεμβάσεις από την απερχόμενη και νυν κυβέρνηση, με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ), ήτοι των Επιχειρηματικών και Βιομηχανικών Πάρκων, προς όφελος της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας. Οι εν λόγω προσπάθειες πραγματοποιήθηκαν δεδομένων των κατευθύνσεων της νέας βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποσκοπεί, εκτός των άλλων, στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, στις χαμηλές εκπομπές άνθρακα, στη στήριξη της βιομηχανικής καινοτομίας και στην υλοποίηση επενδύσεων για τη βιομηχανία του μέλλοντος.

Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν αρκούν μόνο οι νομοθετικές αλλαγές. Είναι απαραίτητο και αναγκαίο να επιδιωχθεί από όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς (επιχειρήσεις, Υπηρεσίες, Επιμελητήρια, ΟΤΑ, πολίτες, Φορείς Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκων, κ.α), η συνεργασία, η κοινή προσπάθεια/συναντίληψη, διαβούλευση και ενημέρωση, προκειμένου να στηριχθεί ο «θεσμός» των Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ) από τα θεμέλιά του και να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα, κατάλοιπα του παρελθόντος, που σχετίζονται με την ανάπτυξη και λειτουργία των Πάρκων και αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη νέων ΟΥΜΕΔ. Και αυτή η κοινή στήριξη και προσπάθεια είναι απαραίτητο να λάβει χώρα άμεσα, καθώς όσο παραμένουν οι χωρίς γνώση αφορισμοί, οι προκαταλήψεις και διαστρεβλώσεις που διαπιστώνονται στις νέες προσπάθειες ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, θα οδηγηθούμε βεβαιωμένα στην υποβάθμιση και καταστρατήγηση των ωφελειών των ΟΥΜΕΔ, της μοναδικής ενδεδειγμένης λύσης για την αποτελεσματική διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας και την αντιμετώπιση της άναρχης εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επιπροσθέτως προς αυτή την κατεύθυνση, το Κράτος οφείλει παράλληλα να λάβει μέτρα για την περαιτέρω προάσπιση της ανάπτυξης των Επιχειρηματικών Πάρκων. Συγκεκριμένα κρίνεται απαραίτητο:

  • Να ορισθούν και να θεσμοθετηθούν, επιπλέον, ουσιαστικά κίνητρα για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων στους ΟΥΜΕΔ και παράλληλα να καθοριστούν «αντικίνητρα»/περιορισμοί στην επιτρεπόμενη (σήμερα) εκτός σχεδίου δόμηση, ώστε σταδιακά να περιοριστεί και μακροπρόθεσμα να μηδενιστεί, δεδομένου ότι έχει ως αποτέλεσμα την έμμεση και άμεση επιβάρυνση του περιβάλλοντος, της υγείας των πολιτών και  της επιχειρηματικότητας
  • Να διασφαλιστούν χρηματοδοτήσεις για το κόστος των έργων υποδομής των νέων Επιχειρηματικών Πάρκων, γεγονός που θα συμβάλλει στην άμεση προώθηση πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη νέων Υποδοχέων με σκοπό την κάλυψη της ζήτησης εγκατάστασης/μετεγκατάστασης επιχειρήσεων, καθώς και στη μείωση της απαιτούμενης ιδιωτικής εισφοράς, με σκοπό την ανακούφιση των ιδιοκτητών γης και των Φορέων Ανάπτυξης των ΕΠ.

Ειδικά για τις περιπτώσεις των Άτυπων Βιομηχανικών ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΣΕΩΝ (ΑΒΣ), όπου βεβαιωμένα εντοπίζονται εκτεταμένα λειτουργικά και περιβαλλοντικά προβλήματα με αρνητικές και πολυποίκιλες συνέπειες, το Κράτος οφείλει, εκ των ουκ άνευ, να συμβάλλει στη χρηματοδότηση της κατασκευής των απαιτούμενων έργων υποδομής με σκοπό την εξυγίανση της περιγραφόμενης κατάστασης (Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης).

Εν κατακλείδι, η ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων θα πρέπει να στηριχθεί από όλους μας, προκειμένου να διασφαλιστεί ο πρωταρχικός και μοναδικό σκοπός ανάπτυξής τους, δηλαδή η Δημόσια Ωφέλεια. Και ίσως, έφτασε η στιγμή της διαμόρφωσης ενός νέου στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, που πέραν της πολεοδομικής οργάνωσης και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, θα αποσκοπεί και θα ενισχύει την υλοποίηση πρόσθετων «πράσινων» παρεμβάσεων, που θα αφορούν τη βιομηχανική συμβίωση των ΟΥΜΕΔ με τις αστικές περιοχές (π.χ. τηλεθέρμανση), στις συνέργειες επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας (π.χ. ανταλλαγή υπηρεσιών/προϊόντων, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων), στην έρευνα και στην επιχειρηματική καινοτομία.

Έχουμε, συνεπώς, το υπόβαθρο για την οργάνωση της βιομηχανικής χωροθεσίας, την εξυγίανση των επιβαρυμένων ΑΒΣ, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την προάσπιση του περιβάλλοντος και την προσέλκυση επενδύσεων. Οφείλουμε, όμως, ως Χώρα, να βελτιώσουμε τα σχετικά «εργαλεία», να τα διαχειριστούμε ορθά και να τα στηρίξουμε ομόφωνα, ώστε να μην απαξιώσουμε, για άλλη μία φορά, τα διεθνώς αναγνωρισμένα μέσα αναπτυξιακής, αειφορικής και πολιτισμικής ανάτασης!

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», διαθέτει εξειδικευμένο στελεχιακό προσωπικό σε θέματα επιχειρηματικότητας και Επιχειρηματικών Πάρκων και είναι σε θέση να συνδράμει κάθε Φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, παρέχοντας τις απαιτούμενες υπηρεσίες και εκπονώντας όλες τις απαραίτητες μελέτες, για την επιτυχή οργάνωση και διαχείριση όλων των πολύπλοκων διαδικασιών που αφορούν στην ωρίμανση, έγκριση, αδειοδότηση και υλοποίηση επιχειρηματικών/επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης και λειτουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων.