24 Οκτωβρίου 2019

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Τροποποιήσεις και παρατάσεις για προγράμματα, που είναι ήδη ενεργά στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας                                          Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

Υποβολές στην δράση γίνονται δεκτές                                    Υποβολές στην δράση γίνονται δεκτές

μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων                           μέχρι την 4/12/2019

Επιχειρούμε Έξω

Υποβολές στην δράση γίνονται δεκτές

μέχρι την 20/12/2019

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 1. «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» – Παράταση Χρόνου Ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων και προθεσμίας υποβολής του 1ου αιτήματος ενδιάμεσης πληρωμής

Στις 21-10-2019 την  δωδέκατη (12η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ , ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται α) ο χρόνος εκπλήρωσης της υποχρέωσης για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής και β) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε έργα που ολοκληρώθηκαν μετά την προκήρυξη της Πρόσκλησης και πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης δεν εφαρμόζεται η τήρηση του 36μηνου της προθεσμίας ολοκλήρωσης από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για αντίστοιχες του ανωτέρω ποσοστού δαπάνες.

Η εν λόγω προϋπόθεση θεωρείται ότι τηρείται σε περιπτώσεις έργων για τα οποία μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης έχει υλοποιηθεί έργο τουλάχιστον ίσο με 30% ή έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, όπως αυτό έχει υποβληθεί και εγκρίθηκε.

2. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ”- Παράταση Χρόνου Ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων και προθεσμίας υποβολής του 1ου αιτήματος ενδιάμεσης πληρωμής

Στις 16-10-2019 την (9η) ένατη τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται: α) ο χρόνος εκπλήρωσης της υποχρέωσης για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής και β) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Σύμφωνα με την τροποποίηση η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε έργα που ολοκληρώθηκαν μετά την προκήρυξη της Πρόσκλησης και πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης δεν εφαρμόζεται η τήρηση της 36μηνης προθεσμίας ολοκλήρωσης, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για αντίστοιχες του ανωτέρω ποσοστού δαπάνες.

Η εν λόγω προϋπόθεση θεωρείται ότι τηρείται σε περιπτώσεις έργων για τα οποία μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης έχει υλοποιηθεί έργο τουλάχιστον ίσο με 30% ή έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, όπως αυτό έχει υποβληθεί και εγκρίθηκε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δυνατότητα υποβολής αιτήματος τελικής επαλήθευσης στο ΠΣΚΕ στις Δράσεις “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” και “Ίδρυση Νέων Τουριστικών ΜΜΕ”.

Από την Παρασκευή 18-10-2019 είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος τελικής επαλήθευσης στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) από του Δικαιούχους των Δράσεων “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” και “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.