3 Φεβρουαρίου 2022

Ψηφίστηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη -Ποσοστό Ενίσχυσης ως 75%

Ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος με τον τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», ο οποίος ορίζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και το πλαίσιο σύστασης καθεστώτων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.

Οι προκηρύξεις καθεστώτων θα έχουν σταθερό ετήσιο κύκλο.

Με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων υπάρχει πλέον ένα πολύ ελκυστικό εθνικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την παροχή κινήτρων για νέες επενδύσεις, παρέχοντας ενισχύσεις που θα μπορούν να ανέλθουν ως και 75%.

Η πιο σημαντική καινοτομία του νέου πλαισίου αφορά στο χρόνο που θα απαιτείται πλέον για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων. Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων θα ολοκληρώνεται εντός 60 ημερών, ώστε να γνωρίζει ο επενδυτής αν θα λάβει την προβλεπόμενη ενίσχυση και να προχωρήσει στον προγραμματισμό υλοποίησης της επένδυσης.

Δικαιούχοι

 • Ατομικές επιχειρήσεις (αποκλειστικά στο καθεστώς της αγροτοδιατροφής για έργα προϋπολογισμού ως 200.000€)
 • Εμπορικές εταιρίες
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Είδη Ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (μόνο για το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»)

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

 • Μεγάλες επιχειρήσεις > 1.000.000€
 • Μεσαίες επιχειρήσεις > 500.000€
 • Μικρές επιχειρήσεις > 250.000€
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις > 150.000€
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), οι Αστικοί Συνεταιρισμοί, οι Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.). > 50.000€

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενσώματα στοιχεία Ενεργητικού

 1. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 2. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (υπό προϋποθέσεις)
 3. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 4. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 5. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

 1. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 2. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας,
που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Λοιπές Δαπάνες (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)

Ποσοστά ενίσχυσης

Καθεστώτα Ενίσχυσης

1.Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

Επενδυτικά σχέδια για τον ψηφιακό και  τεχνολογικό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και την χρήση τεχνολογιών, με στόχευση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

2.Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

Επενδυτικά σχέδια με στόχευση στην προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας.

3.Νέο Επιχειρείν

Επενδυτικά σχέδια για την Ίδρυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, με δραστηριοποίηση στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

4.Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Επενδυτικά σχέδια με στόχο την περεταίρω ανάπτυξη στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).

5.Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

Επενδυτικά σχέδια με σκοπό την έρευνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών προς τη βελτίωση παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών.

6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία

Ενίσχυση δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

7.Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, καθώς και επενδυτικά σχέδια στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

8.Επιχειρηματική εξωστρέφεια

Επενδυτικά σχέδια με στόχο τη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού, μέσω της εξαγωγής νέων προϊόντων η υπηρεσιών.

9.Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

Επενδυτικά σχέδια για  τη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων και κατασκηνώσεων (Camping) στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

10.Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Τουριστικές επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

11.Μεγάλες επενδύσεις

Επενδυτικά σχέδια  προϋπολογισμού άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων α) της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας β) της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και γ) των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

12.Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

Επενδυτικά σχέδια σε κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, με στόχο οικονομίες κλίμακας, βελτίωση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

13.Επιχειρηματικότητα 360 

Επενδυτικά σχέδια δραστηριοτήτων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο (πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα), τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική λίστα δικαιολογητικών, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Ανάπτυξης» στο τηλ. 2310 552000 & 210 9580000

Site: www.samaras-co.gr – E-mail: [email protected]