22 Δεκεμβρίου 2022

 

Κυκλοφοριακή Σύνδεση εγκατάστασης (διαμόρφωση εισόδου – εξόδου οχημάτων)

Του Σωτήρη Καρατσιόλη

Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ.

Προϊστάμενου Τμήματος Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»

Με τον όρο «Κυκλοφοριακή Σύνδεση ενός ακινήτου», εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο ένα όχημα αφήνει μια δημόσια οδό για να εισέλθει στον ιδιωτικό χώρο του ακινήτου και αντίστοιχα τον τρόπο με τον οποίο το όχημα αφήνει τον ιδιωτικό χώρο του ακινήτου για να εξέλθει στη δημόσια οδό.

Εσφαλμένα πολλές φορές υπάρχει η αντίληψη ότι οι απαιτήσεις σε ότι αφορά την κυκλοφοριακή σύνδεση μιας δραστηριότητας μπορεί να είναι υπερβολικές, αναίτιες, δημιουργώντας γραφειοκρατία και σε τελική ανάλυση να καθυστερούν τον πολίτη – επιχειρηματία αναγκάζοντάς τον να προβεί σε επιπλέον περιττά έξοδα. Στην πραγματικότητα, όμως, αποτελούν μια σημαντική ρύθμιση τόσο για την οδική ασφάλεια και τη μείωση ατυχημάτων, όσο και για την αδειοδότηση της εγκατάστασης και την εύρυθμη λειτουργία της.

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, και κατά την πρακτική που ακολουθείται και σε άλλες χώρες, κάθε περιοχή εισόδου και εξόδου οχημάτων σε ένα ακίνητο και ιδιαίτερα στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, όπου αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες, αποτελεί μια «πληγή» για την οδό, δηλαδή μια περιοχή, στην οποία υπάρχει αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί αυτή η πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος, μέσω της Νομοθεσίας τίθενται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για την έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων. Καταρχήν το οδικό δίκτυο της Χώρας κατατάσσεται σε κατηγορίες (εθνικό, επαρχιακό, δημοτικό), ώστε ανάλογα με την κατηγορία – χαρακτηρισμό της κάθε οδού να απαιτούνται οι κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα για κάθε κατηγορία οδού:

– Καθορίζεται συγκεκριμένη μορφή κυκλοφοριακής σύνδεσης. Διαχωρίζεται η είσοδος από την έξοδο, και απαιτούνται ζώνες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης συγκεκριμένου μήκους και πλάτους.

– Λαμβάνεται μέριμνα για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων ώστε αυτά να μην κατακλύζουν την οδό δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

– Τοποθετείται κατακόρυφη σήμανση, δηλαδή πινακίδες του Κ.Ο.Κ. για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (απαγόρευση στάθμευσης, απαγόρευση αριστερόστροφων κινήσεων κτλ).

– Τοποθετείται οριζόντια σήμανση, δηλαδή διπλή συνεχής γραμμή πορείας που διαχωρίζει τα αντίθετα ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και λοιπές διαγραμμίσεις.

– Τοποθετούνται φωτιστικά σώματα – το πλήθος των οποίων, καθώς και τα φωτοτεχνικά μεγέθη διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία του οδικού δικτύου – ώστε να εξασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες ορατότητας κατά τις νυχτερινές ώρες.

Επιπλέον, για κάθε κατηγορία οδού και προκειμένου να εγκριθεί μια κυκλοφοριακή σύνδεση, απαιτείται να τηρούνται κάποιες αποστάσεις ασφαλείας. Ειδικότερα, η κυκλοφοριακή σύνδεση θα πρέπει να απέχει ελάχιστη απόσταση από άλλες οδούς, να τηρείται ελάχιστη απόσταση ορατότητας κτλ. Μέσω των αποστάσεων ασφαλείας διασφαλίζεται ότι πριν τα σημεία εισόδου και εξόδου ενός ακινήτου μειώνονται κατά το δυνατό οι αιτίες που μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή των διερχομένων οδηγών, με αποτέλεσμα αυτοί να βρίσκονται στη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν κινδύνους που θα προέρχονται από την είσοδο ή έξοδο άλλων οχημάτων σε παρόδιες εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος στις περιοχές αυτές.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση μιας εγκατάστασης είναι πολύ σημαντική από άποψη οδικής ασφάλειας. Επίσης, σημαντικό είναι και το ότι ένα ακίνητο δεν πληροί de facto τους όρους και τις προϋποθέσεις για χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης. Άλλωστε η αρμόδια για την κάθε οδό Υπηρεσία που χορηγεί εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων, ελέγχει και αποφαίνεται αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα Νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η κυκλοφοριακή σύνδεση ενός ακινήτου είναι ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, καθώς και τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας λειτουργίας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εδώ και αρκετά χρόνια ένα ακίνητο χωρίς κυκλοφοριακή σύνδεση, είναι ένα ακίνητο που πέρα από γεωργική χρήση ή χρήση κατοικίας, δεν είναι εκμεταλλεύσιμο.

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία εγκατάστασης χωρίς έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή ακόμα και με κυκλοφοριακή σύνδεση μη ορθά κατασκευασμένη, ενέχει σοβαρούς κινδύνους  για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και κατ’ επέκταση για οικονομικές και ποινικές ευθύνες που μπορεί να αναζητηθούν σε περίπτωση ατυχήματος, ιδιαίτερα αν από αυτό προκύψει σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

Για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.), απαιτείται η χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων, που είναι η πιο απλή μορφή κυκλοφοριακής σύνδεσης. Παρόλα αυτά η όλη διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη σύννομη λειτουργία των εγκαταστάσεων και ως εκ τούτου σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα αν ζητείται ή όχι από άλλες Υπηρεσίες, η ύπαρξη έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου – εξόδου) από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού Υπηρεσία είναι απαραίτητη. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση μηχανικού σύμφωνα με το Ν. 4512/18, στην οποία θα δηλώνεται ότι η διαμόρφωση εισόδου – εξόδου οχημάτων είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και μελέτες. Με την συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση η όλη διαδικασία που αφορά την κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης ολοκληρώνεται και η σύνδεση καθίσταται ως αορίστου χρονικής ισχύος (δεν λήγει) μέχρι να αλλάξουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτει ένα από τα αρτιότερα τμήματα κυκλοφοριακών συνδέσεων στην Ελλάδα, με υψηλή τεχνογνωσία και τεράστια εμπειρία. Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» στα 30 χρόνια λειτουργίας της έχει αποκτήσει άριστη γνώση του νομοθετικού πλαισίου και αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και φέρνει σε πέρας με επιτυχία:

– Τον έλεγχο ακινήτων, μεταξύ άλλων ως προς την δυνατότητα χορήγησης έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης, προκειμένου η επιχείρηση να γνωρίζει από την αρχή την πραγματική κατάσταση και τα πιθανά ρίσκα που θα αντιμετωπίσει, ώστε να μην βρεθεί προ εκπλήξεων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης ή ακόμα και κατά το στάδιο λειτουργίας της εγκατάστασης.

– Τον σχεδιασμό της κυκλοφοριακής σύνδεσης με γνώμονα αφενός την οδική ασφάλεια, αφετέρου τις δυνατότητες που δίνει η ισχύουσα Νομοθεσία ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργικότητα για την εγκατάσταση.

– Την εκπόνηση των απαιτούμενων σχεδίων και μελετών, την κατάθεσή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες και όλη την διαδικασία διεκπεραίωσης μέχρι την έκδοση της τελικής έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης.

– Την επίβλεψη κατασκευής της κυκλοφοριακής σύνδεσης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας που απαιτείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες σχετικά με την καλή εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.