30 Ιουλίου 2020

ISO 27001 για τη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» σε μια προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης και εξασφάλισης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τους πελάτες της πιστοποιήθηκε με το ISO 27001 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και, επιπλέον, ολοκλήρωσε τη  μετάβαση από το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας OHSAS 18001 στο ISO 45001. Πρόκειται, ίσως, για τη μοναδική εταιρεία του χώρου με έξι πιστοποιήσεις, ενώ έχει πιστοποιηθεί και με Βεβαίωση Συμμόρφωσης σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα –που αφορά στον περιορισμό μετάδοσης του Covid-19.

Πιο αναλυτικά, μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει τα ακόλουθα συστήματα:

 • ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • ISO 14001 Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • ΙSO 22301 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • ISO 27001 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 • ISO 45001 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας
 • ISO 50001 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

 

Πλεονεκτήματα και οφέλη από την εφαρμογή του ISO 27001

 

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαβλέποντας εγκαίρως τις διεθνείς εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς και έχοντας ως προτεραιότητα την Ασφάλεια Πληροφοριών πιστοποιήθηκε με το ISO 27001, το οποίο αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, προκειμένου:

 1. Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 2. Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους
 3. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παράγονται λαμβάνονται και διακινούνται
 4. Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας

H εφαρμογή του ISO 27001 - Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, που εφαρμόζει η εταιρεία επιτυγχάνει:

 1. Μείωση του κόστος, που ενδεχόμενα θα προέκυπτε από απώλεια πληροφορίας
 2. Δημιουργία προστιθέμενης αξίας κατά την παροχή υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας στρατηγικής διαχείρισης ασφάλειας πληροφορίας
 3. Δημιουργία δικλείδων ασφαλείας για τον κίνδυνο διαρροής, απώλειας, κλοπής των δεδομένων.